card
Бүтээгдэхүүний өртөг зөв тооцохын ач холбогдол

Бүтээгдэхүүний өртөг зөв тооцохын ач холбогдол

Бүтээгдэхүүний өртгийн тухай, мөн өртгөө зөв тооцох нь ашигт ажиллагаанд хэрхэн нөлөөлдөг тухай

Дэлгэрэнгүй

Хүсэлт илгээх